Klikk her for å gå til forsiden

Kontakt - Om Hasvo - Kvalitetssystemet - Arbeide hos oss - For arbeidstakere

 
 

For arbeidstakere ved HASVO

 

Ferie/fridager - Fravær - Egenmelding - Permisjon - Klagerett

På denne siden er det meningen at du som arbeidstaker skal kunne finne relevant informasjon om Hasvo, ditt arbeidsforhold og dine rettigheter.

Viktig nyhet er nye regler i forhold til personopplysninger og dine rettigheter i forhold til det.

Her finner du Hasvo sin:

Vi minner om Velkomstbrevet som er utlevert til alle arbeidstakere hvor det også er mye relevant informasjon om Hasvo AS. Det kan du også laste ned her:

Støttende organisasjoner

Hasvo samarbeider med Mental Helse Hemnes og NFU avd. Hemnes og formidler informasjon fra disse organisasjonene på våre allmøter og informasjonstavler.

Du finner mer info her:

Mental Helse Hemnes.

NFU Nordland

LEVE

LEVE Hemnes på Facebook


Ferie/fridager 2022


Hasvo har stengt alle offisielle helge- og høytidsdager.

I 2022 er det følgende dager:

14.- 15. - 18. - april påskeferie

17. mai - Nasjonaldagen

28. mai - Kristi Himmelfart

6. juni - 2. pinsedag

26. desember 1. juledag.

Hasvo holder også stengt følgende dager:

Påskeferie  11. - 12. og 13. april                3 ferie dager
Klemdag- 27. mai                   1 ferie dag
Sommerferie         Uke 29-30-31      
Juleferie(arb.takere) 27. 28. 29. og 30.desember      4 dager

På Hasvo er julaften og nyttårsaften regnet som fridag.

Regionskonferanse Vekst bedriftene på Helgeland - lunsj til lunsj (dato ikke fastsatt enda)

Planleggingsmøter gjennomføres i 2022 uten at Hasvo holder stengt.Fravær

Ved fravær skal du alltid gi beskjed til din arbeidsleder, senest innen utgangen av første fraværsdag. Ved oppmøte etter fravær skal du skrive egenmelding eller levere sykemelding til din arbeidsleder.

Beskjed om fravær gir du på tlf. 75 19 72 30 eller direkte på telefon til din arbeidsleder.

Se kontaktinfo her:


Egenmelding

Ved sykdom kan du benytte deg av egenmelding. Det forutsetter at du har arbeidet ved Hasvo i minst 2 mnd. Du kan gi beskjed om fravær både skriftlig eller muntlig, men du må levere en skriftlig egenmelding når du er tilbake på jobb. Du kan benytte egenmelding 4 ganger og for inntil 3 dager på hver egenmelding.

Ved barns sykdom har du rett til 10 dager i inneværende kalenderår.

For deg som er på AAP(arbeidsavklaringspenger) er det viktig at du tar kontakt med NAV dersom du blir sykemeldt mens du er i tiltaket.


Permisjon

Du kan søke om permisjon hvis du har behov for det. Som utgangspunkt skal arbeidstaker søke å planlegge nødvendige legebesøk, fysikalsk behandling og lignende utenom arbeidstid. I de tilfeller dette ikke lar seg gjøre gis det adgang til velferdspermisjon med lønn.

Hasvo åpner derfor for korte velferdspermisjoner for inntil 1 dag, som betales med ordinær bonuslønn for:

 • Permisjon ved dødsfall og for deltakelse i begravelse når det gjelder den nærmeste familie.
 • Permisjon ved begravelse til ansatte i Hasvo AS
 • Permisjon for undersøkelse, behandling og kontroll hos lege, tannspesialist, tannlege, fysioterapeut og kiropraktor, samt besøk hos saksbehandler NAV.
 • Permisjon for resten av arbeidsdagen i de tilfeller arbeidstakeren på grunn av sykdom må forlate arbeidsstedet.
 • Permisjon på grunn av akutte sykdomstilfeller i hjemmet forutsatt at annen hjelp ikke kan skaffes.
 • Permisjon for ektefelle/ samboer når det er nødvendig i forbindelse med fødsel eller akutt innleggelse på sykehus.
 • Ved flytting til annen bolig
 • Permisjon ved jobbintervju.
 • Permisjon til å følge barn første gang det begynner i barnehage og på skole.
 • Permisjon til deltakelse i egne barns konfirmasjon.
 • Permisjon gis til småbarnsforeldre som må følge egne barn til lege og tannlege.

Pålagt fri utover det som er avtalt i ferieplanen berettiger bonuslønn.


Klagerett


Du har rett til å klage på ting du ikke finner tilfredsstillende i tiltaket, det gjelder både i forhold til oppfølging, behandling og arbeidsoppgaver.
Du fremmer din klage enten muntlig eller skriftlig til din arbeidsleder eller attføringskontakt. Klagen vil da bli behandlet etter fastsatt prosedyre.

Likeverdig behandling

Alle arbeidstakere ved Hasvo har rett til likeverdig behandling uavhengig av alder, funksjonshemming, kjønn, rase, religion, tro og seksuell legning. Alle har rett til å få arbeidsoppgaver de mestrer, nye utfordringer og den veiledning som er nødvendig og hensiktsmessig for stadig å kunne ta et skritt videre i arbeidet


Arbeidstaker representant

Arbeidstakerne har egne representanter i Korgen og på Hemnesberget.

Disse er pr. 1.1.2022

KIm Rune Hanssen for avdelingene i Korgen

Terje Gjertsen for avd. Hemnes

Tilbakemelding til Hasvo

Dersom du ønsker å oss en tilbakemelding kan du gjøre dette her.

(klikk på linken)


Dine rettigheter og plikter i forhold til attføring og NAV:

Dine rettigheter er i samsvar med «Den europeiske unions Charter om Grunnleggende Rettigheter».
De viktigste artiklene der er:

Artikkel 1: Menneskeverdet er ukrenkelig. Det skal respekteres og beskyttes.

Artikkel 3: 1. Enhver har rett til respekt for sine fysiske og mentale integritet.

Artikkel 8: 1. Enhver har rett til beskyttelse av personopplysninger som angår
ham/henne.

Som deltaker i attføringstiltak har du både rettigheter og plikter, en del av dine plikter er knyttet til din attføringsstønad, andre til vårt arbeidsreglement.

Timeføring:

Som deltaker i arbeidsmarkedstiltak skal ditt oppmøte og fravær registreres.
Du er som deltaker selv ansvarlig for at oppmøte og eventuelt fravær registreres.
Timene føres i egen perm som ligger på de ulike avdelingene. Det er viktig at timene føres fortløpende, timene skal attesteres av arbeidsleder i slutten av hver måned.

 

Fravær:
Ved fravær skal du alltid gi beskjed, senest innen utgangen av første fraværsdag til din arbeidsleder. Ved oppmøte etter fravær skal du skrive egenmelding eller levere sykemelding til din arbeidsleder.

Beskjed om fravær gir du på tlf. 751 97 230

 

 

 

 

 

 

 

 

Utgitt av Hasvo A/S, Hemnes Arbeidssamvirke i Offentlig Virksomhet A/S

Besøksadresse: Øvre Villmones 20, 8646 Korgen
Postadresse: Postboks 20, N-8648 Korgen, Norway
Heimesiden ble etablert 7. mars 2001.
Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet.

Ansvarlig redaktør: Jan Arnold Holmstrand . Telefon: +47 75 19 72 30

Design: Frode Fagerheim
Foto: Jan Holmstrand/ Oddvar Brygfjeld/ Frode Fagerheim