Klikk her for å gå til forsiden

Kontakt - Om Hasvo - Kvalitetssystemet - Arbeide hos oss - For arbeidstakere

 
 
Kvalitetsystemet
Presentasjon av Hasvo AS Avdelinger Styret Etiske regler
Kvalitet Prosesser HMS-systemet Formål og Visjon

 

Hasvo sitt kvalitetssystem er bygd opp etter NS-EN ISO 9001:2015, System for kvalitetsstyring.

Om kvalitetssystemet i Hasvo.

Hensikten med å etablere og vedlikeholde et dokumentert kvalitetssystem er å bidra til at våre kvalitetsmål oppnås og at tjenester og produkter vi leverer tilfredsstiller krav og behov. 

Hasvo har som leverandør av tjenester til NAV et krav om at tjenestene skal være kvalitetssikret gjennom et kvalitetssikringssystem med ekstern revisjon.  

Ansvar.

Daglig leder har det overordnede ansvar for å etablere og iverksette dette styringssystemet. Daglig leder er videre systemansvarlig og skal se til at nødvendige prosedyrer utarbeides og holdes ved like.

Daglig leder skal iverksette de tiltak som er nødvendige for å forvisse seg om at Hasvos politikk og målsettinger for kvalitet blir forstått og akseptert av de ansatte, og vedlikeholdt på alle nivå.

Arbeidsledere er ansvarlige for å etablere og iverksette nødvendige rutiner innenfor sine ansvarsområder.  Ansvar for å implementere innholdet i kvalitetshåndboken følger linjene i organisasjonen.

Distribusjon og gyldighet.

Informasjon om styringssystemet distribueres til styrets representanter, arbeidsledere og samarbeidsparter. Ved revisjoner følges prinsippene for dokumentstyring beskrevet i egen prosedyre.

Systembeskrivelsen skal tjene som dokumentasjon av Hasvo sitt kvalitetssikringssystem.

Systembeskrivelsen kan sendes til kunder, samarbeidsparter og andre interesseparter etter behov.

Hasvos kvalitetssystem omfatter:

Levering av arbeidsmarkedstjenester til offentlige interesseparter.
Produksjon av varer og tjenester til bedrifts og privatmarkedet. .

Interne kvalitetsrevisjoner

Hasvo AS har etablert og holder vedlike dokumenterte prosedyrer som beskriver fremgangsmåten for utførelsen av kvalitetsrevisjoner for å sikre at:

 • Kvalitetssystemet revideres periodisk
 • Kvalitetssikringsprosedyrene er hensiktsmessige og etterleves
 • Revisjonene utføres systematiske og etter uniforme kriterier
Interne kvalitetsrevisjoner planlegges på grunnlag av aktivitetens status og betydning og resultatene av revisjonene registreres.

 

Kvalitet i tiltakene VTA og AFT.

For at en organisasjon skal fungere effektivt, må den bestemme og styre etter et stort antall sammenkoblede aktiviteter. Dette kalles ofte en prosess.

Anvendelse av et system av prosesser i en organisasjon, sammen med identifiering og samspillet mellom disse prosessene og styring av dem for å oppnå ønsket resultat, kan beskrives som "prosesstankegangen".

Her er en modell av hvordan kontinuerlig forbedring av systemet for kvalitetsstyring fungerer.

Prosesser

I Hasvo har vi definert våre hovedprosesser som tjenestelevering og produksjon. Produksjon av varer og tjenester er et virkemiddel i de arbeidsrettede tiltakene vi leverer til NAV Hemnes.

 

Hovedprosessene er de som gir det produktet som kunden ønsker.

 

Støtteprosessene sørger for at vi har kontroll med produksjon og innholdet i de tiltak vi leverer.

 

 

 

Litt mer om den enkelte prosess:

Kundekrav

Kundekrav er de krav som stilles til oss som leverandør i tjenstesalg og produksjon. Herunder ligger også de krav vi selv stiller til vår leveranse av varer og tjenester.

Marked

Hva forventer markedet av oss som leverandør av tjenester og produksjon? Hvordan er utviklingen i de markeder vi opererer i?

Tjenestelevering

Tjenestelevering betegner vi det produktet vi leverer til NAV som er salg av ulike arbeidsmarkedstiltak, pr. i dag leverer vi tiltakene VTA og APS. Hasvo er godkjent lærekandidatbedrift.

Produksjon

Produksjon av varer og tjenester betegner vi som et virkemiddel i tjenesteleveringen.

For å ha varierte arbeidstilbud og arbeidsoppgaver med mulighet for god tilrettelegging har vi flere ulike produksjoner.

Leveranse

Leveranse av produkt og tjeneste skjer i henhold til krav og spesifikasjoner.

Kunde tilbakemelding

Som leverandør er kundens tilbakemelding viktig og Hasvo har ulike prosedyrer for kartlegging av kundens tilbakemeldinger. Dette skjer både gjennom formelle samarbeidsmøter, kundeundersøkelser og brukerundersøkelser.

 

 

Her er vår prosessbeskrivelse av tjenesteleveringen i VTA.

Administrasjon

Som organisasjon er Hasvo avhengig av en fungerende administrasjon som utfører mange praktiske oppgaver. Som leverandør av tjenester til NAV skal vi både dokumentere og rapportere status og aktivitet i våre tiltak.

Kvalitetsledelse.

Kvalitetsledelse kan defineres som" En ledelsesform i en organisasjon, fokusert på kvalitet, som baserer medvirken fra alle medarbeidere og der langsiktig suksess tilstrebes ved å oppnå kuders tilfredshet og fordeler for alle medarbeidere og for samfunnet" - Aune 2000.

 • Kvalitet = Overenstemmelse med krav
 • Systemet = Forebyggelse
 • Standarden = Null feil
 • Kvalitetsmål = Prisen for avvik

8 prinsipper som benyttes i kvalitetsledelse:

 1. Kundefokus
 2. Lederskap
 3. Personalets engasjement
 4. Prosesstankegangen
 5. Systemtankegangen ved styring
 6. Kontinuerlig forbedring
 7. Beslutninger basert på faktiske hendelser
 8. Gjensidig fordelaktig samarbeid med leverandør

  Miljøledelse.

  Gjennom god miljøledelse skal vi sikre at vi kartlegger og identifiserer de mest kritiske miljøpåvirkningene i egen bedrift. Gjennom dette arbeidet skal vi fokusere på miljø i alle ledd, fra innkjøp via enegribruk, transport og til avfallshåndtering.

  Helse & Sikkerhet.

  Hasvo har i tillegg til eget HMS system samarbeid med bedriftshelsetjenesten Helse & Sikkerhet. Det utarbeides årlig en plan for hva bedriftshelstkjenesten skal bistå Hasvo med, som rådgivning, ergonomiske vurdering av arbeidsoppgaver, deltakelse på vernerunde og oppfølging av eventuelt sykefravær.

 

 

 

 

Økonomi

Hasvos styre har ansvar for økonomioppfølgingen som skjer i styremøtene og er basert på regnskapsrapporter og revisjonsrapporter.

Regnskap

Hasvo utfører regnskapsførselen i egen regi og er i følge aksjeloven ansvarlig for at virksomhetens regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll, herunder at registrering, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger er innrettet på en ordentlig og oversiktlig måte og i overenstemmelse med bokføringsloven.

Revisjon

Hasvos regnskap revideres av ekstern revisor som også gjennomfører kontroll ved varetelling.

 

 

 
Utgitt av Hasvo A/S, Hemnes Arbeidssamvirke i Offentlig Virksomhet A/S

Besøksadresse: Øvre Villmones 20, 8646 Korgen
Postadresse: Postboks 20, N-8648 Korgen, Norway
Heimesiden ble etablert 7. mars 2001.
Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet.

Ansvarlig redaktør: Jan Arnold Holmstrand . Telefon: +47 75 19 72 30

Design: Frode Fagerheim
Foto: Jan Holmstrand/ Oddvar Brygfjeld/ Frode Fagerheim

 

Hasvos kvalitetsmål.

Hasvo har som mål å oppfylle flere konkrete målsettinger:

 • Vi skal være Navs foretrukne samarbeidspartner.

 

 • Vi skal ha en høy dokumentert brukertilfredshet.

 

 • Gjennom god kvalitetskontroll skal Hasvo ha høy kvalitet på både produkter og de tjenester vi leverer.

 

 • Hasvo skal arbeide etter gjeldende Samarbeidsavtale, Kravspesifikasjon og Forskrifter for arbeidsmarkedstiltak og oppfylle de kvalitetskrav som stilles til oss som tiltaksarrangør

 

 • Hasvo skal gjennom fastsatt prosedyre arbeide med kontinuerlig forbedring i forhold til produksjon og tjenestesalg.

 

 • Hasvo skal gjennom ISO sertifisering oppfylle Kravspesifikasjonens krav om sertifisering gjennom revisjon med ekstern revisor.